Ervaring en praktijk

FOSFOR heeft ervaring in:

 • Onderzoek
 • Coöperaties en netwerkorganisatie
 • Cliëntenparticipatie en medezeggenschap
 • Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid
 • Projectmanagement
 • Conceptontwikkeling
 • Fondsenwerving
 • Beleidsadvisering.

Meetellen

Esmeralda van der Naaten
In samenwerking met Meetellen in Utrecht en stichting De Omslag is het initiatief genomen tot Meetellen in Amsterdam.

Meetellen is een onderzoeksbureau voor én door mensen die bekend zijn met extra ondersteuning. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met langdurig werkloos zijn, psychische of lichamelijke problemen, schulden of eenzaamheid.
Ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers doen kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit het perspectief van de mensen waar het onderzoek om draait. De belangrijke thema’s worden dus op de juiste manier uitgevraagd. Zo worden beleidsinitiatieven écht gemonitord en geëvalueerd door de mensen die er mee te maken hebben.

Actie onderzoek

Esmeralda van der Naaten
De Groene Golf
is een actieonderzoek en focusexperiment in de gemeente Amsterdam. Het doel van De Groene Golf was te komen tot structurele oplossingen voor belemmeringen bij het zetten van stappen in participatie. Belemmeringen zijn uitgebreid beschreven, weggenomen en waar nodig geagendeerd.

De praktijkvoorbeelden vormen een bron van kennis. Het actie onderzoek heeft geleid dor het initiatief van de Participatiegids.nl, met als doel het versterken van participatieprofessionals, die het verschil kunnen maken in de praktijk.

Literatuuronderzoek

Esmeralda van der Naaten
Met deze literatuurstudie is onderzocht wat het effect van informele zorg door middel van een-op-een ondersteuning met een getrainde vrijwilliger is. Uit de literatuur blijkt dat deelnemers meer zelfvertrouwen, betere sociale vaardigheden, groter netwerk en meer activiteiten rapporteren.

Amsterdams Makelpunt voor ervaringsdeskundigen

Esmeralda van der Naaten & Georgette Groutars
Fosfor heeft een plan ontwikkeld en financiering gevonden voor het introduceren van ervaringsdeskundigheid bij welzijnsorganisaties en gemeentes middels een project van Zorgbelang Nederland met als uitvoeringspilots Amsterdam en Noord-Holland.
Goede (en minder goede) praktijken met de inzet van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg zijn door de komst van de WMO en transitie AWBZ ook zeer relevant voor organisaties buiten de GGZ. Het Amsterdams Makelpunt is de basis geweest voor de ontwikkeling tot het sociaal uitzendbureau TEAM ED, waardoor vraag en aanbod naar ervaringsdeskundigen bij elkaar wordt gebracht.

Onderzoek: Aangenaam kennis te maken

Esmeralda van der Naaten
Het werk van de Vrijwilligersacademie is geëvalueerd waarbij Fosfor de inhoudelijke en praktische begeleiding van studenten en het onderzoek als geheel heeft verzorgd. Het resultaat is een rapport met waardevolle aanbevelingen om de doelen van de Vrijwilligersacademie – een meer gestructureerde opleiding, een goede aansluiting bij de praktijk – te realiseren.

Talentcoach en groeistrategie

Esmeralda van der Naaten
Het doel van Talentcoach is het patroon van factoren die armoede en uitsluiting in stand houden, te doorbreken. In coachprojecten helpen vrijwillige coaches uit het bedrijfsleven kwetsbare mensen hun eigen kracht te (her)vinden en aanwezig talent te ontdekken. In het Oranjefonds Groeiprogramma werd met initiatiefneemster Mariska Komproe gewerkt aan de groei naar een landelijke Talentcoach onderneming.

Vrijwilligersacademie Amsterdam

Esmeralda van der Naaten
In samenwerking met Via Veneman is voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam een strategisch beleidsplan en communicatieconcept ontwikkeld. We op zoek zijn gegaan naar het DNA van de Vrijwilligersacademie. Door analyse van doelgroepen en klanten en de kracht van de Vrijwilligersacademie is er een sterke basis voor communicatie en de strategische keuzes.

Advies Meedenken – Meewerken

Esmeralda van der Naaten & Georgette Groutars
De Regenboog Groep maakte een cultuuromslag van een dienstverlenende naar een ondersteunende organisatie. Het plan Meedenken – meewerken (in samenwerking met Stichting de Omslag ) was hiertoe de eerste aanzet. De basis van het plan was een attitudeverandering waarbij de organisatie zich bewust wordt van nut en noodzaak van het meedenken en meewerken van de cliënten zelf.

Ambassadeursproject

Esmeralda van der Naaten & Georgette Groutars
Het project «beleidsparticipatie moeilijk bereikbare groepen» oftewel Ambassadeursproject richtte zich op mensen die in potentie meer moeite kunnen hebben om hun opvattingen over de Wmo of onderdelen daarvan kenbaar te maken. Door inzet van de methodiek van het werken met ambassadeurs wordt een verbindende schakel gemaakt tussen aandachtsgroepen en gemeente.

Ambassadeurs zijn leden van de deze groepen. Zij zorgen voor participatie van hun groep, in dit project: verstandelijk gehandicapten, GGZ-cliënten, dak- en thuislozen, doven en slechthorenden, kleinere taalgroepen van migranten (Chinees, Irakees, Somalisch, Bosnisch, Spaans).

Netwerk:

 • Vormgeving
 • Eindredactie
 • Marketing
 • Juridisch advies