Praktijk

Sociale firma´s

Esmeralda van der Naaten
De Gemeente Amsterdam onderzoekt de rol van Sociale Firma´s als een mogelijke oplossing voor het bieden van goede ondersteuning aan kwetsbare Amsterdammers, in de realiteit van en krimpend budget voor participatie en dagbesteding. In opdracht van stichting De Omslag ondersteunt Fosfor het organiseren van een werkconferentie hierover.

Talentcoach en groeistrategie

Esmeralda van der Naaten
Het doel van Talentcoach is het patroon van factoren die armoede en uitsluiting in stand houden, te doorbreken. In coachprojecten helpen vrijwillige coaches uit het bedrijfsleven kwetsbare mensen hun eigen kracht te (her)vinden en aanwezig talent te ontdekken. In het Oranjefonds Groeiprogramma wordt met initiatiefneemster Mariska Komproe vanaf 2012 gewerkt aan de groei naar een landelijke Talentcoach onderneming.

Onderzoek Spoedeisende psychiatrie vanuit cliëntenperspectief

Georgette Groutars
«Eigen regie in crisis?» is een bijzonder onderzoek onder leiding van Georgette Groutars. Het onderzoek is bijzonder, omdat het de eerste keer is dat cliënten geraadpleegd zijn over hun ervaringen vlak na binnenkomst bij de Spoedeisende Psychiatrie. Bovendien was de inzet van ervaringsdeskundigen een doorslaggevende succesfactor.

Amsterdams Makelpunt voor ervaringsdeskundigen

Georgette Groutars
Fosfor heeft een plan ontwikkeld en financiering gevonden voor het introduceren van ervaringsdeskundigheid bij welzijnsorganisaties en gemeentes middels een project van Zorgbelang Nederland met als uitvoeringspilots Amsterdam en Noord-Holland.
Goede (en minder goede) praktijken met de inzet van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg zijn door de komst van de WMO en transitie AWBZ ook zeer relevant voor organisaties buiten de GGZ. Georgette Groutars is sinds april 2011 projectleider bij de uitvoering van het project in Amsterdam waar inmiddels een Amsterdams Makelpunt is opgezet van waaruit vraag en aanbod naar ervaringsdeskundigen bij elkaar wordt gebracht.

Vrijwilligersacademie Amsterdam

Esmeralda van der Naaten
In samenwerking met Via Veneman is voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam een strategisch beleidsplan en communicatieconcept ontwikkeld. We op zoek zijn gegaan naar het DNA van de Vrijwilligersacademie. Door analyse van doelgroepen en klanten en de kracht van de Vrijwilligersacademie is er nu een basis voor communicatie en de strategische keuzes.

Cliëntenpanel bij Centram

Georgette Groutars
In samenwerking met de cliëntenraad werd een cliëntenpanel georganiseerd en voorgezeten. (Vele) klanten van Centram lieten in het panel horen wat hun wensen zijn ten aanzien van de dienstverlening van de welzijnsorganisatie. De veranderingen door Welzijn Nieuwe Stijl maakt dat de dienstverlening anders is (of moet worden) dan klanten gewend zijn.

Advies Meedenken – Meewerken

Esmeralda van der Naaten & Georgette Groutars
De Regenboog Groep heeft in 2007 een begin gemaakt met een cultuuromslag van een dienstverlenende naar een ondersteunende organisatie. Het plan Meedenken – meewerken (in samenwerking met Stichting de Omslag ) was hiertoe de eerste aanzet. De basis van het plan was een attitudeverandering waarbij de organisatie zich bewust wordt van nut en noodzaak van het meedenken en meewerken van de cliënten zelf. In 2009 is een vervolgadvies gevraagd.

Projectleiding Ambassadeursproject

Esmeralda van der Naaten & Georgette Groutars
Het project «beleidsparticipatie moeilijk bereikbare groepen» oftewel Ambassadeursproject richt zich op doelgroepen die in potentie meer moeite kunnen hebben om hun opvattingen over de Wmo of onderdelen daarvan kenbaar te maken. Door inzet van de methodiek van het werken met ambassadeurs wordt een verbindende schakel gemaakt tussen aandachtsgroepen en gemeente.

Ambassadeurs zijn leden van de aandachtsgroepen. Door actief ambassadeurs in te zetten kan de gemeente een slag slaan op het gebied van participatie van de aandachtsgroepen, te weten: verstandelijk gehandicapten, GGZ-cliënten, dak- en thuislozen, doven en slechthorenden, kleinere taalgroepen van migranten (Chinees, Irakees, Somalisch, Bosnisch, Spaans).

Homeservice Amsterdam

Georgette Groutars
De opdracht van de Amsterdamse Vriendendiensten en Stichting de Waterheuvel een project op te zetten voor klusjes aan huis voor en door mensen met een psychische beperking heeft geresulteerd in Homeservice Amsterdam. De ontwikkeling heeft een vervolg gekregen met het projectmanagement.